Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bumper. Bumper wordt aangeboden door TVM diensten B.V. , gevestigd aan de Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AC te Hoogeveen.

Datum laatste versie: 22-09-2020

Voor het gebruik van de Bumper aan boord app geldt een aantal regels. Deze regels hebben we opgeschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Voordat je gebruik kunt maken van de Bumper aan Boord app (hierna: “app”) moet je instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden. Dit doe je door de app te downloaden, te installeren en te gebruiken. Ook vragen wij jouw toestemming bij het eerste gebruik van de app. Je mag de app alleen gebruiken zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) deze app. De app (inclusief latere patches en updates) wordt aangeboden door TVM diensten B.V. (hierna: “TVM Diensten of Bumper”).

1.2 Lees deze Gebruiksvoorwaarden voor het eerste gebruik van de app zorgvuldig door.

1.3 Door deze app te downloaden, te installeren en/of de via deze app aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het eerste gebruik van de app vragen wij je daarnaast expliciet om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.4 Als de dienstverlening van de app wordt uitgebreid of Bumper extra functionaliteiten voor de app beschikbaar stelt, word je hierover via de app of per e-mail geïnformeerd.

1.5 Om gebruik te kunnen maken van de app, moet je op eigen kosten zorgen voor een ondersteunde smartphone met internet verbinding en een abonnement met toegang tot mobiele data.

 

2. Wat is de Bumper aan Boord app en hoe werkt de app?

2.1 De Bumper aan Boord app is bedoeld voor vrachtwagenchauffeurs. Tijdens de rit wordt de beweging van het voertuig gemeten met de sensoren van jouw smartphone. Ook houdt de app je locatie bij. Op basis hiervan geeft de app inzicht in jouw rijgedrag. Ook kun je tips ontvangen over hoe jij je rijgedrag kunt verbeteren. Hiervoor moet de app actief zijn tijdens het rijden.

2.2 Tijdens het rijden meet de app jouw rijgedrag. De app registreert bijvoorbeeld je snelheid, de mate van accelereren etc. Op basis van deze registratie ontvang je voor elke rit alerts en aanbevelingen. Daarnaast krijg je per maand een zogenaamde ‘driverscore’ op basis van jouw rijgedrag.

2.3 Voor een goede werking van de app moet de app tijdens jouw werkdag aanstaan. De app moet worden aangezet voor aanvang van de rit (bij stilstand) tot en met het eind van de rit. In de app kun je ook jouw werkweek instellen zodat je niet iedere keer handmatig de app hoeft te starten.

2.4 De app kan bepaalde ritten ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld ritten met een zeer korte afstand of ritten met een zeer lange afstand.

2.5. Het gebruik van de app is tijdens de testfase kosteloos en geheel voor eigen risico. Je moet er rekening mee houden dat je telecomprovider kosten in rekening kan brengen voor het gebruik van de app, bijvoorbeeld voor het gebruik van mobiele data.

2.6 Tijdens de testfase (van 15 september 2020 tot en met 15 oktober 2020) kun je onbeperkt gebruikmaken van de app. Bumper garandeert niet dat deze app tijdens de testfase foutloos of ononderbroken zal functioneren of dat je steeds onbelemmerde toegang tot de app hebt. Bumper behoudt zich het recht voor het gebruik van de app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder dat je daar enige rechten aan kunt ontlenen.

2.7 Bumper heeft altijd het recht om de app gedurende de testfase aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, gebruikers het gebruik van de app te ontzeggen, het gebruik van de app te beperken of de toegang tot de app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Bumper is ook gerechtigd om materiaal en dienstverlening aan te passen om de kwaliteit en/of veiligheid van de app te verbeteren en/of te behouden.. Hieronder valt onder andere de samenstelling en uitbreiding van de app. Bumper zal je voor zover mogelijk informeren over mogelijke aanpassingen in de functionaliteit van de app via communicatie per e-mail en/of de app.

2.8 Hoewel Bumper probeert juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Bumper expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze app aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

2.9 Gebruik van deze app dat het gebruik van andere appgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze app in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze app aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Bumper kan dan jouw gebruik van de app beëindigen.

2.10 Het is niet toegestaan om de app aan derden ter beschikking te stellen. Het is ook niet toegestaan om de technische voorzieningen die bedoeld zijn om de app te beschermen en/of te beveiligen (laten) verwijderen.

3. Hoe werkt de app het best?

 • Schakel alle vormen van batterijbesparing voor de app uit, hiervoor moet mogelijk de batterij besparende modus worden uitgeschakeld voor het hele apparaat.
 • Schakel alle vormen van achtergrond gegevensbeperkingen voor de app uit.
 • GPS locaties moeten altijd kunnen worden gebruikt door de app.
 • Alleen het gebruik van de locatie tijdens gebruik is niet voldoende, omdat het besturingssysteem de app op elk gewenst moment kan onderbreken, waardoor verdere gegevensverzameling wordt geblokkeerd.
 • Plaats jouw smartphone in een houder in het voertuig met de achterkant van het apparaat in de richting van de weg/voorruit. Dit betekent dat het scherm van het apparaat waarschijnlijk richting de bestuurder is gericht, waarbij het opladen (indien aan de onderkant) naar de onderkant van het voertuig wijst.
 • Je smartphone moet met de oplader verbonden zijn (het grootste gedeelte van de tijd).
 • Je smartphone moet over een accelerometer, gyroscoop en GPS-sensoren hebben.
 • Installeer updates van de app wanneer deze beschikbaar zijn.
 • Schakel ouderlijk toezicht uit (dit zou het gebruik van achtergrondlocaties kunnen beperken).

Voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van andere weggebruikers raden wij af om uw smartphone en de app actief te gebruiken tijdens het rijden.

4. Account

4.1 In de app kun je een account maken. Voor het eerste gebruik van de app kun je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

4.2 Het is niet toegestaan om derden gebruik te laten maken van jouw registratie.

5. Beëindiging gebruik Bumper aan Boord app

5.1 Je kunt het gebruik van de app op ieder moment beëindigen door je af te melden en de app van jouw mobiele telefoon te verwijderen. Beëindiging van het gebruik van de app heeft tot gevolg dat jouw account en de opgeslagen gegevens worden verwijderd.

6. Intellectuele eigendoms­rechten

6.1 De app is auteursrechtelijk beschermd en is ontwikkeld door Bumper. Als je voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent Bumper jou een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de app te gebruiken op jouw smartphone, indien deze beschikt over een Android- of iOS-besturingssysteem en voldoet aan de systeemvereisten voor de app. Je wordt geen eigenaar van de app. Je ontvangt slechts een (beperkt) gebruiksrecht.

6.2 Het is niet toegestaan om de app te bewerken, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, erop gebaseerde toepassingen te creëren, de app te decompileren, de app door middel van reverse engineering te deconstrueren, te deassembleren of op enige andere wijze toegang trachten te krijgen tot de broncode van de app, tenzij dat uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan.

6.3 Bumper behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze app aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s etc). Het is niet toegestaan informatie op deze app te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verkopen, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bumper of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

7. Aansprakelijk­heid

7.1 Bumper is niet aan aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • het gebruiken van de app en/of je smartphone tijdens het rijden;
 • de informatie die op of via deze app wordt aangeboden;
 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze app;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan jou via deze app wordt verstrekt of aan jou wordt gestuurd;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze app;
 • misbruik van deze app;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze app beschikbaar wordt gesteld of;
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze app. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Bumper.

Dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Bumper of een leidinggevende van Bumper. In dat geval is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot € 5.000,--. Bumper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8. Wijziging van de Gebruiks­voorwaarden

8.1 Bumper kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is te vinden in de app. Bumper adviseert je de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren. Waar mogelijk zal Bumper de gebruikers informeren over een wijziging in de Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze in de app verwerkt zijn.

8.2 Als je niet instemt met de wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, dan kun je het gebruik van de app te beëindigen. Gebruik maken van de app is dan niet meer mogelijk.

8.3 Bumper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van deze app.

9. Overig

9.1 Eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, zal die bepaling worden vervangen door een door Bumper vast te stellen bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de originele bepaling.

9.2 Op deze app en de Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

10. Hoe gaan wij om met je persoons­gegevens?

Bumper gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In ons privacy statement voor de Bumper aan Boord app lees je daar meer over. Door het gebruiken van de app en het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden gaat je ermee akkoord (toestemming) dat jouw persoonsgegevens door Bumper worden verwerkt.

Contact

Voor alle vragen, waaronder voor de uitoefening van het recht op toegang tot, rectificatie, afscherming en verwijdering van je gegevens, kun je contact opnemen met Bumper, Van Limburg Stirumstraat 250 (7901AW), Hoogeveen, info@bumper.nl