Privacy­verklaring Bumper

Dit is de privacyverklaring van Bumper. Bumper wordt aangeboden door TVM diensten B.V. , gevestigd aan de Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AC te Hoogeveen.

Bumper gaat zorgvuldig om met jouw privacy. In deze privacyverklaring lees je hoe met jouw privacy en persoonsgegevens wordt omgegaan als je gebruik maakt van Bumper. Lees deze privacyverklaring daarom goed door.

Wat zijn persoons­gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over jou als persoon. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam, e-mailadres, kenteken, geslacht, leeftijd enzovoort. Maar ook jouw locatiegegevens (bij het gebruik van Bumper), metadata van foto’s van een schadegeval en je IP-adres zijn persoonsgegevens.

Wie is verant­woordelijk voor jouw persoons­gegevens?

Bumper verwerkt namens aangesloten transportbedrijven de persoonsgegevens die je achterlaat in Bumper. Dat wil zeggen dat deze transportbedrijven beslissen welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Niet Bumper, maar het transportbedrijf is er dus verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Naast het transportbedrijf en Bumper zijn er ook andere partijen die jouw persoonsgegevens kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld een verzekeraar. Zij zijn dan zelf verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens.

Welke persoons­gegevens verzamelt en gebruikt Bumper?

Bumper gebruikt in ieder geval de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geboortedatum;
 3. Adresgegevens;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Locatiegegevens van de plek van de aanrijding;
 7. Kentekens van de betrokken voertuigen;
 8. Gezondheidsgegevens wanneer iemand bij de aanrijding gewond is geraakt;
 9. Gegevens over de (toedracht van de) aanrijding die jij ons geeft;
 10. IP-adres van het apparaat waarmee je de melding doet;
 11. Informatie over het apparaat waarmee je de melding doet, zoals het besturingssysteem, welke telefoon je gebruikt en in welke browser je gebruik maakt van Bumper.

Waarvoor gebruikt Bumper jouw persoons­gegevens?

Bumper verwerkt jouw persoonsgegevens om zorgvuldig een schademelding te kunnen opstellen zodat jij snel weer verder kunt. Daarnaast wil Bumper graag schadegevallen in de toekomst voorkomen. Daarom gebruiken we jouw persoonsgegevens ook voor statistische en analytische doeleinden, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te vergroten maar ook om Bumper verder te optimaliseren. Hiervoor gebruikt Bumper alleen anonieme data.

Op basis waarvan verwerkt Bumper jouw persoons­gegevens?

Bumper ontvangt jouw persoonsgegevens via de aangesloten transportbedrijven. Deze transportbedrijven hebben een wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens in Bumper te mogen verwerken. Wil je daarover meer informatie, neem dan contact op met het transportbedrijf.

Hoe lang blijven mijn persoons­gegevens bewaard?

De aangesloten transportbedrijven zien erop toe dat ze jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het afwikkelen en doorsturen van de schademelding. Het kan zijn dat de verzekeraars de gegevens langer bewaren. Zij bepalen zelf hoe lang zij jouw gegevens bewaren. Dat geldt ook voor het transportbedrijf. Als het aangesloten transportbedrijf de samenwerking met Bumper stopzet, dan zal Bumper jouw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen.

Met wie deelt Bumper mijn persoons­gegevens?

De schademelding in Bumper wordt gedeeld met de meldende partij en de andere betrokkene(n) in het geval van een meervoudige aanrijding. Daarnaast kan de informatie worden gedeeld met de betrokken verzekeraar(s), tussenpersoon en/of leasemaatschappijen en de partij(en) waarmee Bumper samenwerkt om de schademeldingen technisch mogelijk te maken, zoals de door Bumper gebruikte SMS-dienst.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen gegevens verstrekken aan de databank van de Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Dit kunnen ook gegevens zijn die zijn verstrekt via Bumper. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing. Slechts bevoegde medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen hebben toegang tot deze gegevens.

Hoe zijn mijn persoons­gegevens beveiligd?

Bumper vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Daarom neemt Bumper passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Contact en privacyrechten

Voor alle vragen, ideeën en opmerkingen over de werking en het gebruik van Bumper, kun je contact opnemen met Bumper door een e-mail te sturen naar bumper@tvm.nl.

Voor de uitoefening van jouw privacyrechten als schadebetrokkene (ook als chauffeur) of getuige (waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering van jouw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid) kun je contact opnemen met het aangesloten transportbedrijf. U kunt de contactgegevens opvragen bij Bumper of via de betrokken (vrachtwagen)chauffeur.

Wijzigingen

Bumper wordt continu verder verbeterd. Het kan daarom zijn dat we deze privacyverklaring op enig moment wijzigen. Op de website van Bumper zullen we je hier over informeren. Daar vind je ook de meest recente versie van de privacyverklaring. Wij adviseren je deze regelmatig te raadplegen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2020.

 

Privacy­statement Bumper aan boord app

Dit is de privacystatement van de Bumper aan boord app. De Bumper aan boord app wordt aangeboden door TVM diensten B.V. , gevestigd aan de Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AC te Hoogeveen.

Verant­woordelijke

TVM diensten B.V. (Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AC te Hoogeveen), hierna: “TVM diensten” of “Bumper” is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die samenhangen met het gebruik van de Bumper app. Dit houdt in dat Bumper beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Bumper is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) worden verwerkt.

Persoons­gegevens?

Bumper verwerkt op basis van jouw toestemming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare en natuurlijke persoon. Voor het gebruik van de Bumper aan Boord app worden door Bumper de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Locatiegegevens (bij gebruik app);
 • Rijgedrag data en – score;
 • Gebruikersnaam.

Doelen

Bumper verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Gedragsbeïnvloeding en -verbetering door een slimme analyse van de sensor data. Daardoor wordt het rijgedrag zichtbaar. Een analyse van deze data helpt de gebruiker zijn of haar rijgedrag te verbeteren.
 • Alerts: Bumper aan Boord kan realtime alerts geven als er afwijkend rijgedrag wordt gesignaleerd.
 • Brandstofbesparing: een rijgedrag analyse levert mogelijk brandstofbesparing op.
 • Beheer en verbetering van de app. TVM kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor het beheren en het verbeteren van de app. Hierdoor kan TVM de kwaliteit van de app waarborgen.

Grondslag van de verwerking

Bumper kan alleen met jouw toestemming persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen we expliciet naar jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Door de app te downloaden en akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden en het privacy statement geef e toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor de hierboven omschreven doelen. Het staat je vrij je toestemming op ieder moment in te trekken. Dat doe je door de app te verwijderen en contact op te nemen met Bumper. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming van vóór de intrekking.

Bewaartermijn

Bumper bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De gegevens die worden verwerkt in het kader van de testfase van de app, worden na de testfase gewist of geanonimiseerd.

Ontvangers

Naast Bumper zijn er andere ontvangers (verwerkers) van je persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden onder andere verstrekt aan partijen die zorgdragen voor de analyse van uw rijgedrag. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. Bumper verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden voor marketingactiviteiten. Ook zorgt Bumper voor een passende bescherming van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Gegevens worden niet gedeeld met of beschikbaar gesteld aan andere maatschappijen in de TVM Groep.

Beveiliging

Bumper vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Daarom neemt Bumper passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader het gebruik van de app te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Privacyrechten en contact

Voor alle vragen en voor de uitoefening van jouw rechten als betrokkene (waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid kun je contact opnemen met Bumper door een e-mail te sturen info@bumper.nl o.v.v. Bumper aan Boord app. Je ontvangt dan binnen vier weken schriftelijk een antwoord. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en datum

Dit privacy statement kan door TVM op ieder moment worden gewijzigd. Op de website van Bumper (www.bumper.nl) kun je steeds de meest actuele versie van het privacy statement vinden.